پاورپوینت مكانيسم ها

پاورپوینت مكانيسم ها

پاورپوینت مكانيسم ها

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

 

قابل ویرایش 56 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها

راستاهاي مستقل حركتي جسم را درجه آزادي گويند. اجسام با درجه آزادي صفر را سازه؛ با درجه آزادي منفي نامعين يا محدود حركتي؛ و بادرجه آزادي 1 را مكانيزم گويند.

سينماتيك ماشينها عبارت است از مطالعه و تجزيه و تحليلي كه راجع به حركت نسبي اجزاي ماشينها مي باشد. در اين تجزيه و تحليل تغيير مكان، سرعت و شتاب مد نظر قرار خواهد گرفت.

حركت يك جسم صلب را مي توان برحسب يك و يا چند نقطه از آن مشخص نمود.حركت يك جسم نسبت به جسم ديگري كه ساكن است را حركت مطلق نامند.بنابراين حركت نقطه يك حركت مطلق است.

اگر دو جسم داراي حركات مطلق مختلف باشند در اينصورت مي توان حركت آنها را نسبت بهم سنجيد.

حركت دو بعدي:

انتقالي:تمام خطوط در وضعيت هاي مختلف موازي يكديگرند.

مستقيم الخط:حركت در امتداد خطي مستقيم

منحني الخط:حركت در امتداد منحني

دوراني:فاصله تمام نقاط نسبت به خطي عمود برصفحه حركت (محور دوران) ثابت است.

تركيب انتقالي و دوراني

 

فهرست مطالب و اسلایدها

مروري بر مفهوم درجه آزادي، سينماتيك و فيزيك حركات نسبي؛ انواع حركت( انتقالي- دوراني-مارپيچي-كروي-تناوبي و...)

تعريف ماشينها و مكانيزمها؛ انواع مكانيزمها

اجزاء تشكيل دهنده مكانيزمها، تجهيزات جانبي مكانيزمها

دياگرامهاي سينماتيكي؛ سينماتيك معكوس(برگردان)

درجه آزادي و رابطه سازي مكانيزمها

مكانيزمهاي ميله اي و انواع آنها

روش ترسيمي

مكانيسم هاي خاص (جابجايي ؛رفت و برگشتي و...)