پاورپوینت نور و روشنایی

پاورپوینت نور و روشنایی

پاورپوینت نور و روشنایی

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل power point

قابل ویرایش 39 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها: 

.نورشفافترین ،نرمترین ، آساترین وارزانترین مواد ساختاری موجود در تولیدکیفیت ها واشیای موردنیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی وحیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره وبازنمائی زندگی درتصورات وحالات روانی متغیررا فراهم می سازد

نور نه تنها نقش مهمی درارزش گذاری بر عناصر معماری دارد .بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کنندة فضا نیز محسوب می شود نوردر دگرگونی ماهیت فضایی وکالبدی تاثیری بسیار دارد.
نور از نظر فيزيکی عبارت است از انرژی تشعشعی که بِين طول موجهای مشخص واِقع شده است .
از سوی ديگر تظاهر ديد از انرژی تشعشعی.

 

فهرست مطالب و اسلایدها

تعريف

منابع نور

تفاوت نور طبیعی و ساختگی

هماهنگی بین نور طبیعی و ساختگی

نور و بینایی

اهمیت  نور

تاثيرنور در طبيعت

نور درطبیعت

تأثیرات روانی نورطبیعی

نوروبشر

استفاده از نور طبیعی در معماری سنتی ایران

نورگیر

تاثيرنور در طبيعت:

تمرکزو تاکيد برروی سوژه به وسيله نور

هدايت کنندگی نور

پراکنده کردن وعبور غيرمستقيم نور

ايجاد بافت به وسيله نور ورودی از پنجره مشبک

عبورنور به صورت روحانی

هدايت کنندگی به سمت مقصد

زيبايی در انعکاس نور

تادائو آندو

تادائو آندودرباره نور درمعماری می گوید

لویی کان سال(1969):

لوکوربوزیه

هاندیش کرامر

موریس لاپیدوس

نور پردازی اماکن قدیمی

به طورکلی هر اتاق به 3نوع نورپردازی نیازمند است

حل وابستگی شديد وضع روشنايی درون به محيط بيرون:

در نور پردازی طبيعی دو عامل در نظر گرفته میشود:

نور پردازی طبيعی:

سه امکان ارتباط بصری بين داخل و خارج:

معماری موفقیت امیز